x
تبلیغات

 

اولویت مجوز های کاربر در برابر مجوز های گروه در vCenter Server :


به سناریوی زیر توجه کنید:


فولدری به نام VM Folder وجود دارد که داخل آن دو ماشین مجازی به نام های VM A و VM B وجود دارد. یک Role به نام "Role 1" که دسترسی روشن کردن ماشین مجازی را دارد. گروهی به نام Group A وجود دارد که "Role 1" بر روی فولدر "VM Folder" به آن اختصاص داده شده است. "User 1" عضو گروه Group A می باشد. User 1 دسترسی No Access بر روی "VM Folder" دارد.


01 User Persmisions vs Group Permisions


سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که "User 1" با وجود عضویت در Group A و دسترسی No Access به صورت مستقیم بر روی "VM Folder"، چه دسترسی بر روی فولدر "VM Folder" دارد؟


در پاسخ به این سناریو می بایست به این نکته توجه کنید که بر اساس مستندات رسمی شرکت VMware دسترسی کاربر بر گروه برتری دارد؛ بنابراین در این مثال "User 1" هیچ دسترسی بر روی "VM Folder" ندارد.