x
تبلیغات


بعد از پیکربندی HA در Cluster در زیر ساخت مجازی vSphere ممکن است با پیام های هشدار زیر مواجه شوید:


HA Error: The number of heartbeat datastores for host is 0, which is less than required: 2


HA Error: The number of heartbeat datastores for host is 1, which is less than required: 2


01 The Number of HA Heartbeat Datastores for this host is 0


دلیل ظاهر شدن این رخدادهای هشدار آنست که شما قابلیت Datastore Heartening را در کلاستر فعال کرده اید ولی هیچ Datastore اشتراکی برای استفاده این قابلیت در کلاستر وجود ندارد.


به منظور بررسی تنظیمات این قابلیت در vSphere Client و vSphere Web Client به ترتیب مسیرهای زیر را پیمایش کنید.

 

Right click your Cluster > Edit Settings > vSphere HA > Datastore Heartbeating

 

Select your Cluster > Manage > vSphere HA > Expand Datastore Heartbeating

 

به تصاویر زیر نگاه کنید:


02 The Number of HA Heartbeat Datastores for this host is 0


03 The Number of HA Heartbeat Datastores for this host is 0


به منظور از مرتفع نمودن نیاز این هشدار، می بایست 2 عدد Datastore اشتراکی به Cluster خود اضافه کنید، اما در صورتی که امکان اضافه کردن Datastore اشتراکی به زیر ساخت خود را ندارید، می توانید با پیکربندی das.ignoreInsufficientHbDatastore به true در تنظیمات Cluster، این هشدار را نادیده بگیرید. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:


04 The Number of HA Heartbeat Datastores for this host is 0


05 The Number of HA Heartbeat Datastores for this host is 0


06 The Number of HA Heartbeat Datastores for this host is 0


07 The Number of HA Heartbeat Datastores for this host is 0


08 The Number of HA Heartbeat Datastores for this host is 0


09 The Number of HA Heartbeat Datastores for this host is 0