x
تبلیغات

 

در قسمت قبلی نحوه نصب و راه اندازی داکر بر روی CentOS 7 را بررسی کردیم در این قسمت داکر را بر روی ویندوز سرور 2016 نصب خواهیم کرد همانند قسمت قبل به دو روش آنلاین و آفلاین این کار را انجام خواهیم داد.


قبل از شروع کار حتما از به روز بودن سیستم خود اطمینان حاصل کنید.


01 Getting Started with Containers Part 04

 

روش آنلاین نصب داکر بر روی ویندوز سرور 2016

در این روش ما با استفاده از مخازن نرم افزاری آنلاین اقدام به نصب داکر خواهیم کرد برای شروع کار با استفاده از دستور زیر ماژول DockerMsftProvider را نصب کنید.

 

Install-Module -Name DockerMsftProvider –Force

 

02 Getting Started with Containers Part 04


سپس با استفاده از دستور زیر اقدام به نصب داکر کنید.

Install-Package -Name docker -ProviderName DockerMsftProvider –Force

 

03 Getting Started with Containers Part 04


بعد از نصب همان طور که در تصویر بالا مشخص است برای اعمال تغییرات باید سیستم را راه اندازی مجدد کنید برای این منظور دستور زیر را اجرا کنید.


Restart-Computer –Force


04 Getting Started with Containers Part 04


روش آفلاین نصب داکر بر روی ویندوز سرور 2016

در این روش ما بر روی سیستمی که دسترسی به اینترنت را دارد فایل docker.zip را دانلود خواهیم کرد و با انتقال آن به سیستم مورد نظر اقدام به نصب داکر خواهیم کرد برای دانلود فایل docker.zip از آدرس زیر استفاده کنید.


https://download.docker.com/components/engine/windows-server/17.03/docker-17.03.0-ee.zip

 

همچنین برای دانلود مستقیم آن توسط PowerShell می توانید از دستور زیر استفاده کنید.


invoke-webrequest -UseBasicparsing -Outfile docker.zip

https://download.docker.com/components/engine/windows-server/17.03/docker-17.03.0-ee.zip

 

05 Getting Started with Containers Part 04


بعد از دانلود و انتقال فایل به سیستم مورد نظر دستورات زیر را به ترتیب اجرا کنید.


Expand-Archive docker.zip -DestinationPath $Env:ProgramFiles
Remove-Item -Force docker.zip
$null = Install-WindowsFeature containers
$env:path += "$env:ProgramFiles\docker"
$newPath = "$env:ProgramFiles\docker;" + [Environment]::GetEnvironmentVariable("PATH",[EnvironmentVariableTarget]::Machine)
[Environment]::SetEnvironmentVariable("PATH", $newPath,[EnvironmentVariableTarget]::Machine)
Restart-Computer –Force

 

06 Getting Started with Containers Part 04


با اجرای دستورات بالا داکر نصب شده و سیستم راه اندازی مجدد می شود در مرحله بعد برای ایجاد سرویس داکر و شروع به کار آن دستورات زیر را اجرا کنید.


dockerd --register-service
Start-Service docker

 

07 Getting Started with Containers Part 04


بررسی صحت نصب و اجرا نصب داکر بر روی ویندوز سرور 2016


برای بررسی صحت نصب و اجرای داکر دستورات زیر را جرا کنید.


docker version


08 Getting Started with Containers Part 04


با اجرای دستور بالا نسخه سرور(Docker Engine) و نسخه کلاینت(Docker CLI) نمایش داده می شود.


در قسمت بعدی روش نصب و راه اندازی داکر را بر روی ویندوز 10 بررسی خواهیم کرد.

 

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

  1. شروع کار با کانتینرها (قسمت اول) – آشنایی با کانتینرها
  2. شروع کار با کانتینرها (قسمت دوم) – آشنایی با مفاهیم پایه
  3. شروع کار با کانتینرها (قسمت سوم) – نصب داکر بر روی CentOS
  4. شروع کار با کانتینر ها (قسمت پنجم) – نصب داکر بر روی Windows 10
  5. شروع کار با کانتینر ها (قسمت ششم) – ایجاد اولین کانتینر
  6. شروع  کار با کانتینر ها (قسمت هفتم) – مدیریت کانتینر ها
  7. شروع کار با کانتینر ها (قسمت هشتم) – مدیریت ایمیج ها
  8. شروع کار با کانتینر ها (قسمت نهم) – ذخیره داده ها با استفاده از Volume ها