x
تبلیغات

فرض کنید دامینی مبتنی بر Windows Server 2008 R2 دارید. با این فرض، می توانید با استفاده از دستور nltest /dnsgetdc:domainname، لیست دامین کنترلرهای موجود در دامین مورد نظر خود را بدست آورید. لطفا به مثال زیر نگاه کنید: