x
تبلیغات

 

ممکن است شرایطی رخ داده که به واسطه آن بخواهید در سریعترین زمان ممکن، حساب های کاربری lock شده را در Active Directory بیابید. بدین منظور می توانید از قابلیت Saved Queries استفاده کنید.

 

در تصاویر زیر به چگونگی انجام این عملیات، پرداخته شده است:

 

1How to find locked out user accounts

 

2How to find locked out user accounts

 

3How to find locked out user accounts

 

4How to find locked out user accounts

 

5How to find locked out user accounts

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

6How to find locked out user accounts