x
تبلیغات

Active Directory

عملیات نصب سرویس Active Directory Lightweight Directory Services را می توان به دو قسمت اصلی تقسیم بندی نمود. این دو قسمت عبارتند از: نصب سرویس AD LDS و نصب و پیکربندی یک instance جدید.

همانطور که می دانید، به منظور مدیریت یک Instance از طریق ابزار ADSI Edit نیازمند دانستن نام Application Partition هستید که آن را در هنگام ایجاد Instance مورد نظر ایجاد نموده اید و یا آنکه ایجاد آن را به بعد از ایجاد Instance مورد نظر به انجام رسانیده اید. حال فرض کنید که نام Application Partition مورد نظر را فراموش کرده اید. در این حالت چگونه می توان نام Application Partition مورد نظر را بدست آورد؟

فرض کنید که بنا به دلایلی می خواهید در یک Application Partition تعریف شده در یک instance در سرویس AD LDS، یک OU بسازید. در این مقاله قصد دارم که به چگونگی انجام این کار بپردازم. بدین منظور می بایست از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

همانطور که می دانید، مهمترین ابزار مدیریت instanceهای ایجاد شده در سرویس Active Directory Lightweight Directory Services، ابزار ADSI Edit می باشد. این ابزار با نصب سرویس های Active Directory Domain Services و یا Active Directory Lightweight Directory Services در دسترس قرار خواهد گرفت. به منظور دسترسی به این ابزار می توانید از یکی از سه روش زیر استفاده کنید:

گاها پیش خواهد آمد که در بعضی از سناریوها بخواهیم به schema مربوط به یک instance دسترسی پیدا کنیم. در این مقاله قصد دارم که به چگونگی انجام این کار بپردازم. لطفا به ادامه مقاله توجه کنید: