x
تبلیغات

با استفاده از PowerShell می توانید لیست سرویس های موجود بر روی یک سرور و یا کلاینت را مشاهده نموده و حتی از وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن آنها کسب اطلاع نمایید. بدین منظور می بایست از دستور Get-Service در محیط PowerShell استفاده کنید. به مثال زیر نگاه کنید: