x
تبلیغات

امروز در یکی از پروژه ها، موقعیتی پیش آمده بود که می بایست سرویس Active Directory را از روی سروری که Exchange Server بر روی آن نصب شده بود، از نصب خارج می نمودم. سازمان مورد نظر از دو دامین کنترلر برخوردار می بود و Exchange Server بر روی Additional Domain Controller نصب و راه اندازی شده بود.

 

مشکل از این قرار بود که عملیات حذف سرویس Active Directory نباید تاثیر منفی بر روی عملکرد Exchange Server می داشت و این نکته ایی بود که باید به آن با دقت زیاد توجه می شد. حال از نصب خارج کردن سرویس Active Directory در سناریوی مورد نظر، تاثیری بر عملکرد Exchange Server خواهد گذاشت؟

 

این سوالی بود که از مایکروسافت پرسیدم و خوشبختانه آنها نیز به سرعت به آن پاسخ دادند. در خصوص سناریوی فوق باید خدمت دوستان عرض کنم که این سناریو قابل انجام نبوده و انجام آن، عملکرد Exchange Server را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

در ادامه، پاسخ مایکروسافت در این خصوص را جهت مشاهده علاقه مندان قرار داده ام: