x
تبلیغات

Exchange Server

امروز در یکی از پروژه ها، موقعیتی پیش آمده بود که می بایست سرویس Active Directory را از روی سروری که Exchange Server بر روی آن نصب شده بود، از نصب خارج می نمودم. سازمان مورد نظر از دو دامین کنترلر برخوردار می بود و Exchange Server بر روی Additional Domain Controller نصب و راه اندازی شده بود.

به منظور نصب آنتی ویروس بر روی سروری که نرم افزار Exchange Server بر روی آن نصب شده است بایستی نکاتی را مد نظر داشته باشید. با رعایت این نکات می توانید کمترین تداخل را میان نرم افزارهای آنتی ویروس و این سرویس قدرتمند داشته تا بدین ترتیب اثرات سوء این تداخلات نرم افزاری را به حداقل برسانید.