x
تبلیغات

 

چنانچه بخواهید با استفاده از اجرای دستور در محیط Command Prompt، پی ببرید که آیا آدرس IP موجود بر روی یک کارت شبکه، از طریق پروتکل DHCP دریافت و اعمال شده است و یا آنکه به صورت دستی پیکربندی شده است، از چه دستوری می توان استفاده کرد؟

 

در پاسخ به سناریوی فوق، استفاده از دستور ipconfig پیشنهاد می گردد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

1