x
تبلیغات

ممکن است در بعضی از سناریوها بخواهید سطوح دسترسی تعریف شده بر روی یک فایل و یا فولدر را در مکانی ذخیره نموده تا بدین ترتیب بتوانید در زمان مقتضی خود از آنها استفاده کنید. بدین منظور می توانید از دستور icacls استفاده کنید. به مثال زیر نگاه کنید:

 

 

همچنین می توانید به منظور استخراج این سطوح دسترسی به یک فایل متنی، طبق شکل زیر عمل کنید:

 

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

 

همانطور که در تصاویر فوق مشاهده می نمایید، سطوح دسترسی تعریف شده برای فایل مورد نظر به صورت اختصار ذکر شده است. در ادامه به ذکر تعدادی از این اختصارات و معانی آنها اشاره می گردد:

 

N --> No access
F --> Full access
M --> Modify access
RX --> Read and eXecute access
R --> Read-only access
W --> Write-only access
D --> Delete access
(OI) --> Object Inherit
(CI) --> Container Inherit
(IO) --> Inherit Only
(NP) --> doN't Propagate inherit
(I) --> permission Inherited from parent container