x
تبلیغات

Windows Logo

فرض کنید که در حال دانلود یک یا چند فایل از اینترنت توسط سرویس BITS هستید. در این حالت با استفاده از دستور Get-BitsTransfer می توانید جزئیات عملیات مرتبط با دانلود فایل و یا فایل های در حال دانلود را مشاهده کنید.

 

مثال 1: اجرای دستور Get-BitsTransfer به تنهایی باعث می گردد که بتوانید لیست فعالیت های مرتبط با عملیات سرویس BITS را مشاهده کنید:

 

 

نکته: همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، عبارات نمایش داده شده در قسمت JobId به صورت کامل دیده نمی شوند. به منظور مشاهده این عبارات کافیست طبق مثال زیر عمل کنید:

 

 

مثال 2: به منظور مشاهده تنها یک عملیات دانلود و یا آپلود بر اساس JobId مرتبط با آنها می توانید از دستور نمایش داده شده در شکل زیر استفاده کنید: