x
تبلیغات

General Windows

 

به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!


به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!


ممکن است شرایطی رخ دهد که یک نرم افزار با مشکل مواجه شده و بخواهید آن را از روی سیستم حذف کنید.

  

به طور کلی، MDOP مجموعه ایست از 6 ابزار مختلف است که همانند یک چاقوی سوئیسی می تواند مشکلات زیادی را مرتفع نموده و زندگی شما را به عنوان یک متخصصIT، سهل و آسان نماید!


ممکن است در هنگام گرفتن پشتیبان از ماشین های مجازی با استفاده از نرم افزار Veeam Backup and Replication، با پیغام خطای زیر مواجه شوید: