x
تبلیغات

Windows Logo

اگر چنانچه می خواهید ابزار GPMC را Windows Server 2008 R2 نصب کنید، می توانید این کار را از طریق PowerShell نیز به انجام برسانید! بدین منظور کافیست از دستورات زیر استفاده کنید:

 

Import-Module Servermanager

Add-WindowsFeature GPMC

 

به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات نصب می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

 

Get-WindowsFeature GPMC

 

 

نکته: به منظور از نصب خارج کردن ابزار GPMC از طریق PowerShell کافیست از دستور Remove-WindowsFeature GPMC استفاده کنید. به شکل زیر نگاه کنید: