x
تبلیغات

اگر چنانچه می خواهید آدرس سایتی را در قسمت Trusted Sites موجود در Internet Explorer و البته از طریق Group Policy اضافه کنید، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

 

 

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در تصاویر زیر مشاهده می نمایید:

 

 

 

توجه داشته باشید که نتیجه فوق در IE 8 بدین صورت می باشد. این در حالیست که در IE 6، رخداد زیر بوقوع می پیوندد:

 

 

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید، در IE 6 بعد از اعمال شدن پالیسی مورد نظر، کاربران نیز می توانند تغییرات صورت گرفته را ویرایش کرده و یا وب سایت های مورد نظر خود را به لیست موجود اضافه کنند. اما می بایست توجه داشته باشید که در این حالت بعد از اعمال مجدد پالیسی، تنظیمات صورت گرفته از سوی کاربران از بین خواهد رفت.