x
تبلیغات

اگر چنانچه بر روی کلاینتی TMG Client را نصب نموده اید، جالب است که بدانید به منظور برقراری ارتباط میان TMG Client با TMG Server، می بایست پورت 1745 از نوع TCP و UDP بر روی TMG server باز باشد. در صورت عدم باز بودن این پورت بر روی TMG Server، شاهد رخداد زیر در کلاینت مورد نظر خواهیم بود:

 

 

نکته: با انجام تنظیمات فوق بر روی TMG Server باعث خواهیم شد که پورت مذکور بر روی TMG گشوده شود:

 

 

 

در این حالت به منظور برقراری مجدد ارتباط TMG Client با TMG Server، می بایست کلاینت مورد نظر را ری استارت نموده و یا در پنجره Forefront TMG Client، بر روی دگمه Apply Default Settings Now کلیک نموده و سپس طبق تصاویر زیر عمل کنید: