x
تبلیغات

یکی دیگر از روش های جلوگیری از رفتن ISA Server به حالت Lockdown، کاهش فیلدهای مربوط به لاگ های تولید شده می باشد. به عبارت دیگر با کاهش تعداد فیلدهای مربوط به لاگ های تولید شده، ISA Server می بایست اطلاعات کمتری را در پایگاه داده خود ثبت نماید. بدین ترتیب با انجام این کار، شانس رفتن ISA Server به حالت Lockdown کاسته خواهد شد.

 

جهت مدیریت فیلدهای مربوط به قسمت Firewall Logging، طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

 

 

در تصویر فوق می بایست فیلدهای غیر ضروری را از حالت انتخاب خارج کنید.

 

جهت مدیریت فیلدهای مربوط به قسمت Web Proxy Logging، طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

 

 

در تصویر فوق می بایست فیلدهای غیر ضروری را از حالت انتخاب خارج کنید.