x
تبلیغات

بعد از نصب ISA Server 2006 و سپس باز کردن کنسول آن، اولین چیزی که توجه کاربران را به خود جلب می نماید، نمایش پیغام Click here to learn about the Customer Experience Improvement Program می باشد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

با کلیک بر روی پیغام نمایش داده شده در شکل فوق، پنجره‌ی Customer Feedback ظاهر می شود. به شکل زیر نگاه کنید.

 

به طور کلی اگر چنانچه مایلید که مایکروسافت به منظور بهبود نسخه های آتی از نرم افزارهای خانواده‌ی ISA Server و یا TMG از پیکربندی های اعمال شده از سوی شما بر روی ISA Server اطلاعاتی بدست آورد، گزینه Yes, I am willing to participate… را انتخاب کنید. در غیر اینصورت گزینه No, I don’t wish to participate را انتخاب کنید. به شکل زیر نگاه کنید:

 

 

روش دیگر جهت مشاهده دو گزینه‌ی فوق و تغییر احتمالی آنها از سوی شما، در تصاویر زیر آمده است:

 

 

 

با انتخاب هر کدام از گزینه های فوق، پیغام زرد رنگ مورد نظر حذف می گردد. به شکل زیر نگاه کنید: