x
تبلیغات

برای دریافت ایمیل گزارش ارسال می توانید طبق روش زیر اقدام نمایید تا پس از دریافت ایمیل توسط شخص گیرنده یک نامه مبنی بر گزارش ارسال برای شما ایجاد و ارسال گردد. 

  • ابتدا با انتخاب گزینه New Email یک ایمیل جدید ایجاد نمایید.
  • سپس از سربرگ Option گزینه Request a Delivery Report را فعال نمایید.

 

1 Enable Delivery or Read Receipt in Outlook

 

علاوه بر این می توانید با انتخاب گزینه Request a Read Receipt، قابلیت ارسال ایمیل پس از خوانده شدن آن را بر روی ایمیل خود فعال نمایید، تا بدین ترتیب هنگامی که گیرنده مورد نظر، پیام شما را خواند، ایمیلی مبنی بر خوانده شدن برای شما ارسال شود.

  

 2 Enable Delivery or Read Receipt in Outlook