x
تبلیغات

از دیگر قابلیت  های ارسال ایمیل درOutlook اخذ رای و یا تائیدیه از گیرندگان نامه می  باشد. بدین طریق که در هنگام ایجاد ایمیل جدید از تب Option گزینه Use Voting Buttons را کلیک نموده و گزینه مورد نظر را بر اساس موضوع انتخاب نمایید که عبارتند از:

  • Approve; Reject: تایید ،رد 
  • Yes; No: بله ، خیر
  • Yes; No; Maybe: بله ، خیر ، شاید


1 use Votings Buttons


حال شخص دریافت کننده، می  تواند ایمیل خود را باز و بر روی گزینه 1 مطابق شکل بعد کلیک نموده و پس از انتخاب رای و یا تائیدیه خود، آن را برای ارسال کننده پیام، ارسال نماید.

 

نکته: در این قسمت شخص گیرنده می  تواند با انتخاب گزینه Edit the response before sending متنی را به ایمیل افزوده و سپس همراه با تائیدیه ارسال نماید.

 

2 use Votings Buttons