x
تبلیغات

 

یافتن نسخه PowerShell نصب شده بر روی یک سیستم، به دلیل آنکه با نصب هر نسخه، اطلاعات مرتبط با نسخه مورد نظر در فولدری با نام 1.0 نگهداری می شوند، امری چالش بر انگیز است.

 

 

به شکل زیر نگاه کنید:

 

1 how to find Windows PowerShell version

 

نکته: علت رخداد فوق را می توان در این واقعیت خلاصه نمود که هر نسخه نصب شده بر روی سیستم، با نسخه 1 مرتبط با PowerShell، سازگار است.

 

خوشبختانه از نسخه سوم PowerShell، امکان یافتن نسخه نصب شده با اجرای دستور PSVersionTable$، امکان پذیر است. به مثال زیر نگاه کنید:

 

2 how to find Windows PowerShell version

 

همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید، نسخه نصب شده بر رو سیستم مورد آزمایش، نسخه 4 می باشد. همچنین در قسمت BuildVersion می توانید نسخه کرنل سیستم عامل را مشاهده کنید. جالب است که بدانید، عدد نمایش داده شده بر اساس نسخه فایل ntoskrnl.exe می باشد. به شکل زیر نگاه کنید:

 

3 how to find Windows PowerShell version