x
تبلیغات

PowerShell

اگر چنانچه به دلایلی مایل به از نصب خارج کردن PowerShell 1.0 از روی سیستمی با سیستم عامل Windows Server 2003 و یا Windows XP هستید، می بایست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

ممکن است در بعضی از سناریوها بخواهید بر روی سروری با سیستم عامل Windows Server 2003، ابزار PowerShell 1.0 را نصب کنید. از جمله این سناریوها می تواند نصب Exchange Server 2007 باشد. همانطور که می دانید، یکی از پیشنیازهای نصب Exchange Server 2007، وجود PowerShell 1.0 می باشد. لذا در این مقاله قصد دارم که به چگونگی نصب PowerShell 1.0 بپردازم.

یکی از روش های موجود جهت مدیریت سرویس Active Directory Lightweight Directory Services  استفاده از PowerShell می باشد. همانطور که می دانید به منظور استفاده از PowerShell جهت مدیریت یک سرویس، ابتدا می بایست cmdletهای مرتبط با آن سرویس را در درون PowerShell بارگذاری نماییم. در این خصوص، دقیقا همانند مدیریت سرویس Active Directory Domain Services، با نصب سرویس Active Directory Lightweight Directory Services، ابزار Active Directory Module For Windows PowerShell به صورت خودکار نصب می گردد. بدین ترتیب با اجرای این ابزار، به صورت خودکار، cmdletهای مرتبط با مدیریت سرویس Active Directory Lightweight Directory Services در درون PowerShell بارگذاری می گردند. به شکل زیر نگاه کنید:

ممکن است در بعضی از سناریوها، دانستن آنکه چه نسخه ای از PowerShell بر روی سیستم مورد نظر نصب شده است، به شما کمک کند. بدین منظور می بایست از دستور Host.Version$ استفاده کنید. به شکل زیر نگاه کنید: