x
تبلیغات

Security


از آنجا که اکثریت بدافزارها از طریق پست الکترونیکی منتقل می شوند، آشنایی با حملات روی پست الکترونیکی و بعضی از اقداماتی که برای حفاظت در این رابطه می توان انجام داد، مهم است.

Security Top Image 01


مهم نیست که یک رایانه یا شبکه چقدر امن است، تنها یک فرد می تواند تمام اقداماتی که توسط مدیر سیستم انجام شده است را بی اثر کند.

 Security Top Image 01

 

سیاست ها و دستورالعمل ها، می توانند شامل الزامات محافظت در برابر حملات بدافزارها و مهندسی اجتماعی باشند.

Security Top Image 01 

 

بدافزارها، نرم افزارهایی هستند که بدون رضایت یا آگاهی کاربر بر روی سیستم نصب می شوند.

Security Top Image 01

 

امروزه یکی از رایج ترین تهدیدها برای رایانه ها، بد افزارها می باشند. بدافزارها به اشکال مختلفی مانند ویروس ها، کرم ها، و اسب های تروا وجود دارند.