x
تبلیغات

Security

WannaCrypt Top Image
 
در روزهای اخیر، باج افزاری تحت عنوان WannaCrypt با قابلیت خود انتشاری در شبکه کشورها شیوع یافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این بدافزار در سطح شبکه کشور ما نیز رصد شده است.

WannaCrypt Top Image

 

امروزه بسیاری از سیستم های حیاتی و مشتریان شرکت مایکروسافت در کل دنیا قربانی بدافزار “WannaCrypt” شده اند.

در ادامه مباحث قسمت های اول تا چهارم در این مرحله می بایست دستورات زیر بر روی تمامی سوئیچ های لایه Access موجود در شبکه داخلی، به اجرا در آیند:

در ادامه مباحث قسمت های قبل به منظور پیکربندی Group Policy جهت اعمال تنظیمات مورد نیاز بر روی ایستگاه های کاری موجود در شبکه داخلی، کافیست طبق تصاویر زیر عمل شود:

در ادامه مباحث قسمت اول اکنون می بایست، به ازاء هر معاونت، یک گروه در AD DS ایجاد نموده و حساب های رایانه ای مرتبط با معاونت مورد نظر را در گروه ایجاد شده، عضو نمایید. فرآیند انجام این عملیات برای معاونت مالی، در تصاویر زیر آورده شده اند: