x
تبلیغات

System Center

 

فرض کنید که می خواهید نسخه کنونی DPM نصب شده بر روی یک سرور را بدست آورید. بدین منظور می بایست طبق تصاویر زیر عمل کنید:

 

در بعضی از سناریوها ممکن است بخواهید قبل از انجام عملیات مورد نظر، از حجم فعلی پایگاه داده DPM 2010 اطلاعاتی را بدست آورید. بدین منظور می بایست به مسیر زیر مراجعه کنید: