x
تبلیغات

 

فرض کنید در زیر ساخت شبکه خود از سرویس IPAM ارائه شده در Windows Server 2016 استفاده می کنید و بر اساس پیکربندی های صورت گرفته، مدیریت Scopeهای موجود در DHCP Serverهای شبکه خود را به IPAM سپرده اید. بر اساس این سناریو، آیا می توان از IPAM جهت بدست آوردن Scopeهایی که آدرس آنها با یکدیگر Overlap دارند، استفاده نمود؟

 

پاسخ به سوال فوق مثبت است و به منظور انجام این کار، می توانید از PowerShell استفاده کنید. به مثال زیر نگاه کنید:

 

1

 

بر اساس مثال فوق، توجه کنید که در شبکه ایی که دستور فوق در آنجا به اجرا در آمده است، هیچگونه گزارشی مبنی بر Overlap شدن Scopeهای موجود وجود نداشته و لذا همانطور که مشاهده می کنید، اجرای دستور فوق منجر به نمایش خروجی نشده است.