x
تبلیغات

Windows Server

 

فرض کنید که در شبکه سازمان خود از یک DHCP Server مبتنی بر Windows Server 2016 استفاده می کنید. همچنین فرض کنید که در DHCP Server یاد شده، یک Scope با نام Scope1 وجود دارد. این Scope به گونه ایی پیکربندی شده است که می تواند به درخواست های دریافت شده از سوی DHCP Server، آدرس های IP موجود در رنج 192.168.10.0/24 را اختصاص دهد.

 

اگر چنانچه می خواهید سرویس IPAM را به صورت از راه دور و از طریق یک کلاینت مدیریت نمایید، مطالب ارائه شده در این مقاله می تواند برای شما مفید واقع شود.

 

همانطور که می دانید، استفاده از Server Core دارای مزایای جالبیست که از جمله آنها می توان به کاهش میزان فضای اشغال شده (فضای ذخیره سازی اطلاعات) از سوی سسیتم عامل، کاهش احتمال حمله (به واسطه کاهش قابلیت های موجود در این نسخه از سیستم عامل) و نیاز کمتر به انجام فعالیت های نگهداری (به عنوان مثال، با کاهش قابلیت های موجود، نیاز به نصب وصله های امنیتی و غیر امنیتی نیز، به طرز چشمگیری کاهش می یابد)، اشاره کرد.

 

همانطور که می دانید، استفاده از Server Core دارای مزایای جالبی است که از جمله آنها می توان به کاهش میزان فضای اشغال شده (فضای ذخیره سازی اطلاعات) از سوی سسیتم عامل، کاهش احتمال حمله (به واسطه کاهش قابلیت های موجود در این نسخه از سیستم عامل) و نیاز کمتر به انجام فعالیت های نگهداری (به عنوان مثال، با کاهش قابلیت های موجود، نیاز به نصب وصله های امنیتی و غیر امنیتی نیز، به طرز چشمگیری کاهش می یابد)، اشاره کرد.

 

همانطور که می دانید، استفاده از Server Core دارای مزایای جالبیست که از جمله آنها می توان به کاهش میزان فضای اشغال شده (فضای ذخیره سازی اطلاعات) از سوی سسیتم عامل، کاهش احتمال حمله (به واسطه کاهش قابلیت های موجود در این نسخه از سیستم عامل) و نیاز کمتر به انجام فعالیت های نگهداری (به عنوان مثال، با کاهش قابلیت های موجود، نیاز به نصب وصله های امنیتی و غیر امنیتی نیز، به طرز چشمگیری کاهش می یابد)، اشاره کرد.