x
تبلیغات

Windows Server


در هنگام طراحی هر زیر ساخت فناوری اطلاعات، آنچه که مدیران شبکه در خصوص مرحله طراحی راه حل پشتیبان گیری در نظر می گیرند، ممکن است با آنچه برای دیگر راه حل های مورد نیاز مورد دقت نظر قرار می دهند، اندکی متفاوت باشد.


DHCP Reservation قابلیتی‌ست که به واسطه آن یک آدرس IP به یک رایانه موجود در شبکه، به صورت از قبل در نظر گرفته شده، اختصاص داده می شود. با انجام این کار، هر زمانی که ایستگاه کاری مورد نظر اقدام به درخواست آدرس IP از DHCP Server می نماید، آدرس یکسانی به وی تخصیص داده می شود. در این حالت، از آنجایی که آدرس IP مورد نظر برای یک ایستگاه کاری رزور شده است، DHCP Server هیچگاه اقدام به اختصاص آن به رایانه دیگر نمی نماید.


با استفاده از قابلیت Debug Logging می توانید رفتار DNS Server را در هنگام دریافت و یا ارسال Packetهای مرتبط با سرویس DNS را مورد بررسی قرار دهید.

 

در آزمون های بین المللی ارائه شده از سوی شرکت مایکروسافت، از آزمودن دهنده انتظار می رود که بتواند در سریعترین زمان ممکن تشخیص دهد که کدامین کارت شبکه های موجود در یک سرور، با استفاده از قابلیت NIC Teaming پیکربندی شده اند.

 

فرض کنید که در شبکه سازمان خود از یک DHCP Server مبتنی بر Windows Server 2016 استفاده می کنید. همچنین فرض کنید که در DHCP Server یاد شده، یک Scope با نام Scope1 وجود دارد. این Scope به گونه ایی پیکربندی شده است که می تواند به درخواست های دریافت شده از سوی DHCP Server، آدرس های IP موجود در رنج 192.168.10.0/24 را اختصاص دهد.