x
تبلیغات

Visual Studio

زمانیکه در نظر داریم پروژه جدیدی را در محیط #C شروع کنیم یکی از پارامترهایی که می بایست متناسب با امکانات مورد نظرمان در پروژه انتخاب نماییم، Dot Net FrameWork می باشد.
در این راستا مطابق تصاویر زیر عمل می کنیم: